UMOWA ORGANIZACJI IMPREZY TURYSTYCZNEJ

WARUNKI UMÓW » UMOWA ORGANIZACJI IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 

WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

ORGANIZATOREM TURYSTYKI JEST

P.T.T. „RAMIS-BORT” BIURO PODRÓŻY
15-879 BIAŁYSTOK- Św. Rocha 13/15, lok. 116
WPIS DO REJESTRU OTiPT: 29/00/04
NIP: 9660058766
 
§ 1.
ORGANIZATOR TURYSTYKI oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania usług turystycznych i posiada aktualną i ważną gwarancję ubezpieczeniową w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności oraz zobowiązuje się zorganizować wycieczkę na trasie, w terminach określonych w programie imprezy. Organizator zobowiązuje się do udzielenia Klientom informacji w zakresie określonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o usługach turystycznych, informacji o przepisach paszportowych, wizowych oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie.

§ 2.
Rozpoczęcie i zakończenie wycieczki.
Rozpoczęcie oraz zakończenie wycieczki nastąpi w dniu oraz godzinie określonych w programie wycieczki, który jest integralną częścią umowy, pod wskazanym w odrębnej wiadomości adresesem. Zakończenie wycieczki (powrót autokaru) nastąpi w miejscu wyjazdu - bez odwożenia jej uczestników do poszczególnych dzielnic miasta.

§ 3. Świadczenia.
Biuro Podróży "RAMIS-BORT" zapewnia świadczenia wskazane w programie wycieczki, który jest integralną częścią umowy.

§ 4. Warunki płatności.
Przy zawarciu umowy Klient zobowiązuje się do wpłaty należności w całości lub w ratach w wysokości i terminach ustalonych z Organizatorem wysokości.

§ 5. Zmiana umowy z Klientem i odwołanie imprezy.
Organizator imprezy który zmuszony jest z przyczyn od niego niezależnych zmienić istotne warunki umowy z Klientem lub zmienić termin wyjazdu- niezwłocznie go o tym informuje. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu informacji poinformować organizatora o przyjęciu zmian bądź odstąpieniu od umowy. W tej sytuacji w przypadku odstąpienia od umowy Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wniesionych świadczeń.
Odwołanie wyjazdu może nastąpić również z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby chętnych niż liczba minimalna określona w umowie kupna wycieczki lub z powodu siły wyższej, czyli np. złe warunki atmosferyczne, które trudno było przewidzieć (wybuch wulkanu, który zanieczyścił atmosferę pyłem i zablokował możliwość latania nad określonym rejonem; powódź czy huragan). Data odwołania wycieczki z powodu niewystarczającej liczby uczestników jest określona w programie wycieczki. Jeśli taka data nie jest podana, jest to równoznaczne z faktem że wyjazd odbędzie się.

§ 6. Ubezpieczenia.
Wszyscy uczestnicy imprez zbiorowych są ubezpieczeni w wybranym przez Organizatora Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy Klient ma możliwość zapoznać się w Biurze Podróży przed wyjazdem. Wyjazdy krajowe są objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę 10000 zł., wyjazdy zagraniczne są objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę 10000 zł. oraz ubezpieczeniem od kosztów leczenia.

§ 7. Reklamacje.
Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Niezależnie od zawiadomienia, o którym powyżej, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

§ 8. Rezygnacja z imprezy.
1. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia Klienta. W przypadku rezygnacji Klient zobowiązany jest do zapłaty odstępnego którego wysokość uzależniona jest od faktycznie poniesionych przez organizatora kosztów. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli jego rezygnacja następuje z przyczyn leżących po stronie biura.
2. Klient ma prawo do zawarcia z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w udziale w imprezie turystycznej. Oferta firmy ubezpieczeniowej udostępniona jest u organizatora. Osoby posiadające takie ubezpieczenie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wycofaniem się z imprezy. Koszt ubezpieczenia wynosi: 3,5 % wartości wycieczki.
3. Termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń: 2 tygodnie przed rozpoczęciem wycieczki. Klient może bez zgody organizatora turystyki w terminie: 3 dni przed rozpoczęciem imprezy przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. 

§ 9. Ochrona danych osobowych.
Drogi Klience.
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Tobie kilka informacji:
Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu Tobie możliwości realizowania wszystkich przysługujących Twoich praw w związku z RODO. Sane są przetwarzane z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest P.T.T. „RAMIS-BORT” BIURO PODRÓŻY
15-879 BIAŁYSTOK- Św. Rocha 13/15, lok. 116 WPIS DO REJESTRU OTiPT: 29/00/04, NIP: 9660058766, dalej zwana Administratorem.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Dane przetwarzamy w związku z koniecznością prawidłowej realizacji usługi turystycznej, której będą Państwo uczestnikami.
Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych?
Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu: realizacji zawartych umów współpracy, realizacji jednostkowych zleceń (zamówień) na nasze usługi, świadczenia usług serwisowych oraz innych związanych z przedmiotem naszej działalności, wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa, prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej, archiwizacyjnym.
Państwa dane osobowe są przetwarzane: na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).
Gdzie twoje dane osobowe mogą zostać przekazane?
Nie przekazujemy danych osobowych na zewnątrz.
Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?
Możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie maila na adres e-mail: ramisbort2@wp.pl

§ 10. Awaria środków transportu.
W przypadku awarii autokaru Organizator zobowiązany jest do jej usunięcia. W razie braku możliwości usunięcia awarii Organizator ma obowiązek podstawić autokar zastępczy. Innych kosztów związanych z tym wydarzeniem Organizator nie ponosi. W przypadku wydania zakazu dalszej jazdy przez policję lub inne uprawnione organy stosuje się analogiczne zasady. Zleceniodawca akceptuje fakt, że w przypadku awarii lub niedopuszczenia pojazdu do ruchu przez policję oczekiwanie na pojazd zastępczy zwyczajowo może trwać do 4 godzin w kraju i 12 godzin za granicą.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
2. Wszelkie spory dotyczące realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie bądź przez sąd.
3. PTT „RAMIS-BORT” Biuro Podróży w Białymstoku posiada zezwolenie na organizację imprez turystycznych nr 043/99 wydane przez Wojewodę Podlaskiego w Białymstoku oraz ubezpieczenie organizatora turystyki przez TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE AXA.