OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie.
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Tobie kilka informacji:
Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu Tobie możliwości realizowania wszystkich przysługujących Twoich praw w związku z RODO. Sane są przetwarzane z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest P.T.T. „RAMIS-BORT” BIURO PODRÓŻY
15-879 BIAŁYSTOK- Św. Rocha 13/15, lok. 116 WPIS DO REJESTRU OTiPT: 29/00/04, NIP: 9660058766, dalej zwana Administratorem.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Dane przetwarzamy w związku z koniecznością prawidłowej realizacji usługi turystycznej, której będą Państwo uczestnikami, innych umów związanych z przedmiotem naszej działalności oraz w celach marketingowych.
Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych?
Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu: realizacji zawartych umów współpracy, realizacji jednostkowych zleceń (zamówień) na nasze usługi, świadczenia usług serwisowych oraz innych związanych z przedmiotem naszej działalności, wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa, prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej, archiwizacyjnym oraz w celach marketingowych.
Państwa dane osobowe są przetwarzane: na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).
Gdzie twoje dane osobowe mogą zostać przekazane?
Nie przekazujemy danych osobowych na zewnątrz.
Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?
Możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie maila na adres e-mail: ramisbort2@wp.pl