DOWOLNA TRASA

Wynajem autokarów

Cena:6.50
Min. 1000 zł/ dziennie
Zamawiasz przewóz osób na dowolnej trasie.

49 miejsc pasażerskich + fotel pilota.

AUTOKAR SCANIA TOURING- KLASA COMFORT***
KLASA EKOLOGICZNA: EURO VI

Scania Touring to najpraktyczniejszy, najsprawniejszy i najatrakcyjniejszy środek transportu dla podróżnych z całego świata. Współcześni pasażerowie reprezentują sobą ogromną różnorodność. Jednak wszyscy doceniają przemyślane rozwiązania, dzięki którym dłuższe podróże stają się radosnym przeżyciem. Scania Touring zaspokoi, a nawet przewyższy ich oczekiwania, oferując bezpieczeństwo połączone z elegancją i komfort zadowalający wybredne gusty.

Wyposażenie pojazdu: rozkładane fotele, pasy bezpieczeństwa na każdym miejscu, podnóżki, siatka na prasę, stoliki, indywidualne oświetlenie, klimatronic, filtr powietrza, wc, barek, dvd, radio, nagłośnienie, 2 monitory, system bezpiecznego hamowania: ABS, ASR.

RAMIS as a licensed coach and bus hire company, provides comprehensive services:

* transfers – local and international, e.g. from and to Modlin, Gdańsk, Katowice, Krakow, Warsaw airports;
* local tours – to nearby sites and attractions located further away;
* international tours – to beautiful European cities, e.g. Frankfurt, Munich, Berlin, Prague, Budapest, Vienna, Zurich, Geneva and others;
* all other bus rental services.WARUNKI OFERTY:
1. W pole ilość proszę wpisać deklarowaną liczbę kilometrów.
2. Jeśli przejadą Państwo dłuższy odcinek niż zadeklarowany różnicę pomiędzy stanem faktycznym a zamówieniem rozliczymy po zakończeniu zamówienia.
3. Maksymalny czas pracy kierowcy w ciągu dnia wynosi 14 godzin.
4. Opłaty drogowe są wliczone w podaną cenę.
5. Parkingi opłaca Zleceniodawca we własnym zakresie.
6. Cena zawiera obsługę 1 kierowcy.

OPŁATY DODATKOWE:
* Koszt dojazdu do punktu kontroli technicznej pojazdu: + 150 zł.
Dojazd autokaru do miejsca kontroli oraz czynności sprawdzające trwają średnio 2 godziny. Czas ten pomniejsza pozostały w ciągu dnia czas pracy kierowcy przeznaczony do wykonania Państwa zlecenia.

Jeżeli strony nie postanowią inaczej do umów przewozu osób stosuje się następujące warunki:

1. Zleceniodawca zgłasza do realizacji przewóz osób autokarem w terminach i godzinach wskazanych w odrębnej wiadomości.
2. Zleceniobiorca przyjmuje zgłoszenie do realizacji na podstawie pisemnego zlecenia złożonego osobiście w biurze Zleceniobiorcy lub przesłanego na adres mailowy: ramisbort@wp.pl
3. Cena usługi wraz limitem kilometrów do wykorzystania zostaje przedłożona Zleceniobiorcy w sposób pisemny (w dowolnej formie: jak w punkcie 2). Zleceniobiorca akceptuję cenę w sposób pisemny.
4. Strony mogą ustalić między sobą dowolny sposób oraz termin płatności. 
Akceptowane przez P.T.T. RAMIS-BORT metody płatności to: gotówka lub przelew. W przypadku braku wpłaty w umówionym terminie zawarta umowa zostaje rozwiązana.
5. Strony mogą ustalić między sobą liczbę kierowców przeznaczonych do wykonania Zlecenia. 
Czas kierowania pojazdem przez jednego kierowcę nie może przekroczyć 10 godzin. Czas prowadzenia pojazdu bez przerwy nie może przekroczyć 4,5 godziny, po tym czasie kierowcy należna jest przerwa w wymiarze 45 minut. Po przepracowanym dniu w każdej 24- h. dobie wynajmu kierowcy należy się 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. 
Czas pracy kierowcy jest regulowany przez prawo i Zleceniodawca przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie uzgodnionych godzin przejazdu. Zleceniodawca lub pasażer nie może spowodować opóźnienia lub w inny sposób przerwać podróży w taki sposób, że kierowca będzie narażony na ryzyko naruszenia przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i czasu pracy. Jeżeli naruszenie nastąpi z winy Zleceniodawcy lub pasażera będzie on odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe koszty.
5. Zleceniodawca ma obowiązek dokonywania opłat za parkingi. Zleceniodawca zapewni parking w odległości nie większej niż 500 metrów od miejsca zakwaterowania grupy, w przeciwnym razie Zleceniobiorca zorganizuje miejsce parkowania autokaru we własnym zakresie na koszt Zleceniodawcy.
6. Zleceniodawca jest zobowiązany do posiadania wiedzy o trasie przejazdu autokaru oraz przyjmuje do wiadomości, iż brak takiej wiedzy jest jednoznaczny ze zgodą na przejazd trasą wg wskazań GPS lub zaproponowaną przez kierowcę. Zleceniobiorca nie zrealizuje przewozu jeśli trasa będzie przebiegać drogą leśną, polną lub wówczas kiedy stan utwardzenia drogi będzie zagrażać bezpieczeństwu podróżnych lub przejazd taką drogą wpłynąłby niekorzystnie na stan techniczny autokaru. Jeżeli Zleceniodawca świadomie skieruje autokar na trasę o której mowa powyżej w razie uszkodzenia pojazdu zgadza się na pokrycie kosztów naprawy pojazdu i zamówienia innego środka transportu.
7. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.Ust. Nr 125, poz. 874 z 2001 roku z późn. zm. ).
8. W przypadku awarii autokaru na trasie Zleceniobiorca zobowiązany jest do jej usunięcia. W razie braku możliwości usunięcia awarii Przewoźnik ma obowiązek podstawić inny, tej samej klasy autokar w jak najkrótszym czasie co uzależnione jest od miejsca zdarzenia. W przypadku zwłoki dłuższej niż 4 godziny przy podstawieniu sprawnego autokaru w kraju i 12 godzin za granicą Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę kosztami zastępczego środka transportu. Innych kosztów związanych z tym wydarzeniem Przewoźnik nie ponosi. Analogiczne zasady stosuje się w przypadkach niedopuszczenia autokaru przez policję lub inne uprawnione organy do dalszej jazdy lub niedyspozycji kierowcy.
9. Zamawiający zobowiązuje się do opuszczenia autokaru w stanie niepogorszonym oraz do zachowania czystości w autokarze podczas jego użytkowania. Za szkody powstałe z winy pasażerów odpowiada Zamawiający.
10. Strony zgodnie oświadczają, że w zakresie swoich obowiązków będą współdziałać aby w pełni zrealizować zamówienie.
11. Strony oświadczają że wszelkie spory wynikłe na tle wykonania zamówienia będą rozstrzygać mediacyjnie. W przypadku braku rozstrzygnięcia mediacyjnie, spory będą kierowane do Polubownego Sądu Konsumenckiego.
12. CENA UMOWNA jest określona w Zleceniu przewozu. Przestaje ona wiązać strony jeżeli ustalony limit kilometrów lub godzin pracy zostanie przekroczony. ZAMAWIAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZAPŁATY za każdy dodatkowo przejechany kilometr lub każdą następną godzinę pracy- wg uzgodnionej stawki. Jeśli limit kilometrów i godzin czasu pracy nie zostanie ustalony- cena umowna jest ostatecznie wiążąca.
13. Obowiązki Zleceniodawcy:
- w przypadku wyjazdów wielodniowych zapewnienie świadczeń socjalnych dla kierowców: noclegów i wyżywienia.
- dokonywanie opłat za parkingi, 
- zapewnienie pilota lub osoby znającej trasę przejazdu,
- powiadomienie Zleceniodawcy o planie i harmonogramie podróży.
14. Obowiązki Zleceniobiorcy oraz kierowcy: 
- punktualne podstawienie autokaru,
- utrzymywanie pojazdu w czystości,
- kierowanie się wskazówkami pilota Zamawiającego,
- prawidłowa i grzeczna obsługa w czasie imprezy.
15. W przypadku anulowania usługi wpłacony zadatek nie ulega zwrotowi.